Voorwaarden en AVG

Fotogebruik

Tom de Cock Fotografie biedt 2 verschillende voorwaarde fotogebruik optie’s aan: Commercieel gebruik en Privé gebruik.

Commercieel gebruik geeft de mogelijkheid om de foto te gebruiken voor zakelijke doeleinden volgens de termen zoals deze hier beneden zijn beschreven. Foto’s voor privé gebruik en fotoafdrukken zijn alleen bestemd voor persoonlijke doeleinde volgens de termen zoals deze hier beneden zijn beschreven.

Auteursrechten van de foto’s blijven bij Tom de Cock, mits er een schriftelijke overeenkomst is, kan het auteursrecht  worden overdragen.

Foto’s voor Commercieel gebruik:
Met iedere foto die gebruikt wordt voor Commercieel gebruik is het toegestaan om:
– de foto te gebruiken binnen de eigen communicatie doeleinde van het bedrijf zelf: de website, social media kanalen, interne communicatie en het drukwerk.
– de foto onbeperkt te gebruiken zonder dat hier een maximale gebruikersduur aan verbonden zit.
– de foto altijd met naamsvermelding te publiceren in de vorm van: Foto: Tom de Cock

Het is NIET toegestaan om:
– de foto te publiceren zonder naamsvermelding.
– de foto te verkopen of om de fotolicentie naar een ander persoon, website of bedrijf over te dragen.
– de foto door te sturen aan derde.
– de foto in te zenden voor een wedstrijd of voor publicatie door derden zonder toestemming gevraagd te hebben.
-de foto te bewerken.  (Het is alleen toegestaan om de foto te bewerken met toestemming).

Foto’s voor Privé gebruik:
Met iedere foto die gekocht wordt voor Privé gebruik is het toegestaan om:
– de foto te gebruiken voor privé doeleinde. Dat zijn uitsluitend: het opslaan van de foto op een opslagmedium, het opslaan van een foto op een telefoon en/of computer, het afdrukken van de foto voor privé gebruik (zoals in een album).
– de foto te publiceren op eigen social media kanalen. Hierbij is naamsvermelding VERPLICHT!
– de foto te tonen aan derde vanuit een opslagmedium dat in eigen beheer is.

Het is NIET toegestaan om:
– de foto te publiceren voor commerciële doeleinde.
– de foto te publiceren op social media zonder naamsvermelding.
– de foto door te sturen aan derde.
– de foto te verkopen of om de fotolicentie naar een ander persoon of bedrijf over te dragen.
– de foto in te zenden voor een wedstrijd of voor publicatie door derden zonder vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te hebben en een kopie van de publicatie toe te sturen.
– de foto te bewerken.

Voor alle foto’s geldt het volgende:
Het is niet toegestaan om een gekochte foto:
– het onderwerp van de foto uit zijn context te halen en dus de achtergrond te verwijderen.
– te gebruiken op een manier die wordt beschouwd als door ons of onder de toepasselijke wetgeving pornografisch, obsceen, immoreel, inbreuksmakend, lasterlijk of die redelijkerwijs een persoon of eigendom die terug te vinden is in de foto in diskrediet zou brengen.
– te gebruiken op een manier die de persoon die afgebeeld is in de foto in een kwaad daglicht zet of op een manier die ze offensief kunnen vinden . Je mag geen gebruik maken van de foto met de gelijkenis van een persoon, indien een dergelijk gebruik impliceert dat het model zich aansluit bij één immorele of illegale activiteiten of lijdt aan een lichamelijke of geestelijke handicap, ziekte of aandoening;
– te gebruiken op een manier die concurreert met onze activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het weergeven van de foto in elk formaat (inclusief thumbnails) om te downloaden of exporteren op een website of het te koop aanbieden van deze foto;
– te gebruiken of te tonen op een zodanige wijze dat de indruk wordt gemaakt dat de foto is gemaakt door een andere persoon dan Tom de Cock, de auteursrechthebbende van de foto.
– Houd er rekening mee dat je door de aankoop van een foto van Tom de Cock, erkent dat er geen overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden.
– Voor elk gebruik dat niet in deze lijst staat of voor vragen over fotogebruik, neem contact met mij op.

Misbruik van foto’s gemaakt door Tom de Cock

Bij het constateren van misbruik van door Tom de Cock gemaakte foto’s, zal de persoon/website een schade vergoeding moeten betalen aan Tom de Cock Fotografie.

  • Bij misbruik dient de misbruiker van de foto(‘s) een schade vergoeding betalen van 120,- en de foto te verwijderen!!!
  • Heeft men bij de foto(‘s) geen naamsvermelding gedaan, dan komt er een bedrag van 50,- extra op het schade bedrag.
  • Heeft men de foto(‘s) verminkt (bv wegknippen van watermerk) dan komt er een bedrag van 50,- extra op het schade bedrag.

Indien men het schade bedrag niet wil betalen, zal men naar de rechter stappen en zullen eventuele proceskosten op u verhaald worden.

AVG

Op alle beelden die worden getoond op deze site rust Copyright en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

AVG persoonsgegevens gebruikt en opslag

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook Tom de Cock inzage geeft in het gebruik van foto’s die door het Tom de Cock gemaakt en verzameld worden.

  1. Doel:

1.1 De beelden en gegevens die Tom de Cock verzameld/maakt worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. De foto’s zijn bestemd voor publicaties in bladen, tijdschriften, internet media, fotowedstrijden, boeken en andere gedrukte media. Daarnaast kunnen sommige foto’s illustrerend gebruikt worden bij een artikel over een relevant onderwerp zoals bijvoorbeeld foto’s van carnaval bij een onderwerp dat te maken heeft met carnaval.

1.2 Beelden kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden zoals een kalenders, CD-hoesjes e.d. Beelden zijn uiteraard relevant aan het onderwerp.

1.3 Sommige beelden kunnen decorstuk worden zoals achterwanden in of op gebouwen. Daarnaast dienen als aankleding van etalages in winkels of op banners bij events. Wederom in relevantie met het onderwerp zoals carnavalsfoto in etalage tijdens de carnavalsperiode.

1.4 Foto’s in mijn prive beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige en journalistieke taak hebben en voor onderwerpen die te maken hebben met het verleden opnieuw in de aandacht komen ter illustratie van een journalistiek verslag.

1.5 Persoonsgegevens zoals e-mails, namen en adressen worden alleen gebruikt door Tom de Cock inzake vragen, betalingen en nabestellingen van de klant. In dit geval ook voor contracten inzake het gebruik van foto’s voor de doeleinden zoals deze genoemd worden in punt 2.

  1. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen

2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien iemand in contact wil komen met een persoon op de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de maker van het beeld dan zal dit in overleg gaan met degene die op de foto staat.

  1. Duur van de opslag

3.1 De persoonsgegevens blijven voor een onbepaalde tijd behouden maar worden niet verstrekt aan anderen (conform punt 2).

3.2 Mits anders overeengekomen blijven met betrekking tot fotografie, foto’s wel langer dan een jaar behouden omdat ze tot doel hebben zie punt 1.4.

3.3 Persoonsgegevens in adressen en e-mails met informatie betreffende een aankoop/bestelling/betaling worden alleen opgeslagen als ze relevant zijn voor toekomstige betalingen/aankopen met een periode van ca 1 jaar.

3.4 Opslag van foto’s zal plaatsvinden op de systeemcomputer, memoriestick en externe harde schijven. Dit alles heeft tot doel materiaal te bewaren voor hergebruik inzake journalistieke, geschiedkundige/historische en illustrerende doeleinden.

  1. Recht op inzage

4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via de mail hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal Tom de Cock de betreffende foto verwijderen.

4.2 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal Tom de Cock deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is.

4.3 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden via de mail. Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na hercontrole van deze gegevens.

  1. Informatie over klachten

5.0 Mochten er toch nog klachten zijn inzake persoonsgegeven dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  1. Overige informatie

6.1 Klachten over personen op foto’s zonder dat de persoon op de foto’s zelf een klacht indient worden niet in behandeling genomen. De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op te nemen met Tom de Cock en na onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd worden.

6.2 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij nabestaanden duidelijk gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden.

6.3 De foto’s zijn eigendom van Tom de Cock en worden alleen met toestemming van Tom de Cock  geleverd aan klanten conform punt 1.

6.4 Conform punt 1 kan het voorkomen dat de functie van de foto niet past bij het verhaal en dit zelfs als kwetsend ervaren wordt. De klacht dient u dan in te dienen bij degene die de foto heeft gepubliceerd en niet Tom de Cock of een van de makers in opdracht van Tom de Cock. De media is in dit geval de eindverantwoordelijke. Uiteraard mag u het wel even per mail melden via de mail . Stappen zullen wij niet ondernemen namens u, maar we zullen namens Tom de Cock de persoon aanspreken middels telefonisch contact of via e-mail.

AVG voorwaarden April 2018.

Disclaimer

Tom de Cock Fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De foto’s op https://www.tomdecock.nl zijn bedoeld om een deel van mijn fotografisch werk te laten zien.

Beperkte aansprakelijkheid
Tom de Cock Fotografie spant zich in om de inhoud van https://www.tomdecock.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.tomdecock.nl te aanschouwen foto’s allemaal gemaakt door Tom de Cock Fotografie en is ook dus intellectueel eigendom

Deze foto’s kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tom de Cock Fotografie. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op https://www.tomdecock.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tom de Cock Fotografie nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tom de Cock. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tom de Cock.

All rights reserved to Tom de Cock